Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 23 listopad 2018 r.

Państwa prywatność i dane osobowe są dla nas bardzo ważne. Dokładamy starań, aby chronić dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę internetową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych na całym świecie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy korzystania z witryny internetowej Multitanks sp. z o.o. , którą prowadzimy pod główną domeną Multitanks.eu oraz innych domen, które obsługujemy i do których użytkownicy są przekierowywani (zwanych dalej „Witryną internetową”) oraz wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe za pośrednictwem Witryny internetowej, w jaki sposób chronimy te dane oraz jakie prawa przysługują Państwu odnośnie do gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania tych danych. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności.

Mamy prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie; wprowadzenie wszelkich zmian zostanie ogłoszone w Witrynie internetowej. W związku z tym prosimy o regularne zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności i zwracanie uwagi na stosowne powiadomienia dotyczące zmian. Korzystając z Witryny internetowej automatycznie akceptują Państwo postanowienia niniejszej Polityki prywatności w jej aktualnie obowiązującej wersji.

Prosimy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie danych, które są gromadzone w Witrynie internetowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za zachowanie prywatności danych w witrynach internetowych obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne.

Nasza Witryna internetowa jest przeznaczona wyłącznie dla dorosłych użytkowników. W związku z tym prosimy osoby poniżej 18. roku życia o nieprzekazywanie danych osobowych za pośrednictwem Witryny internetowej.

I. Imię i nazwisko oraz adres administratora danych

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO), innych krajowych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich UE oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych jest:

Multitanks sp. z o.o.
Rynek Główny 28
31-010 Kraków Polska
Telefax: +48 12 445 83 23
E-Mail: biuro@multitanks.eu

Multitanks sp. z o.o. reprezentuje: Katarzyna Moniczewska

Za każdym razem, gdy w niniejszej Polityce prywatności używa się sformułowania „my”, „nam”, „nasz” i podobnych, mowa jest o Multitanks sp. z o.o. .

II. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje osobiste i fakty, które w sposób bezpośredni lub pośredni identyfikują Państwa tożsamość lub mogą zostać wykorzystane do zidentyfikowania Państwa tożsamości lub skontaktowania się z Państwem (dalej zwane „Danymi osobowymi”). Do przykładów Danych osobowych należą: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, data urodzenia. Takie Dane osobowe są gromadzone, gdy wypełnią Państwo nasz formularz kontaktowy lub skontaktują się z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail.

Gromadzimy i wykorzystujemy Dane osobowe naszych użytkowników wyłącznie w przypadku, gdy dane te są niezbędne do zapewnienia funkcjonalności witryny internetowej, naszych treści i usług. Regularne gromadzenie i wykorzystywanie Danych osobowych naszych użytkowników odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których uprzednie uzyskanie zgody nie jest możliwe ze względów praktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone na mocy przepisów prawa. Zawsze zachowujemy poufność tych danych i traktujemy je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. Bez Państwa wyraźnej zgody nie będziemy przekazywać Państwa Danych osobowych w innych celach niż te określone w niniejszej Polityce prywatności.

Nie mają Państwo obowiązku przekazania nam Danych osobowych w celu korzystania z Witryny internetowej. Jednak nieprzekazanie Danych osobowych może spowodować, że mogą Państwo nie być w stanie odwiedzić wszystkich obszarów Witryny internetowej oraz korzystać ze wszystkich naszych usług online. Ponadto możemy nie być w stanie zaoferować Państwu usług, które opierają się na Danych osobowych lub wymagają kontaktowania się z Państwem osobiście; w szczególności możemy nie być w stanie zapewnić strony głównej dostosowanej do Państwa indywidualnych potrzeb.

Dane anonimowe:
Podczas Państwa odwiedzin w naszej Witrynie internetowej gromadzimy informacje o znaczeniu statystycznym dotyczące korzystania z Witryny internetowej. Dane te są przetwarzane i wykorzystywane w celach statystycznych, osobno od innych Państwa Danych osobowych. W związku z tym danych tych nie można wykorzystać do zidentyfikowania Państwa tożsamości ani skontaktowania się z Państwem. Takie dane obejmują przykładowo dane demograficzne (wiek, zawód lub płeć) oraz inne informacje o Państwu jako o osobach fizycznych lub wskaźniki związane z korzystaniem z Witryny internetowej („Dane anonimowe”). Wykorzystujemy Dane anonimowe, aby uzyskać ogólne informacje na temat użytkowników Witryny internetowej oraz usprawnić jej działanie.

Niegromadzenie szczególnych kategorii danych osobowych:

Za pośrednictwem Witryny internetowej nie gromadzimy szczególnie wrażliwych kategorii danych na temat Państwa jako osób fizycznych, takich jak dane dotyczące zdrowia, dane genetyczne lub dane biometryczne, Państwa pochodzenie etniczne, przekonania religijne lub polityczne, szczegółowe informacje na temat Państwa życia seksualnego.
2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W przypadku uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie Danych osobowych, podstawę prawną przetwarzania Danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO w połączeniu z art. 7 RODO/§ 51 niemieckiej Federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG). Podstawę prawną przetwarzania Danych osobowych niezbędnego w związku z realizacją umowy, której osoba, której dane dotyczą jest stroną, stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ma ona zastosowanie również w przypadku przetwarzania wymaganego w związku z podjęciem działań przedumownych. W przypadkach, w których przetwarzanie Danych osobowych jest wymagane w celu wypełnienia obowiązku prawnego naszej spółki, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W sytuacji, gdy żywotny interes osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej wymaga przetwarzania Danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d RODO. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez spółkę lub osobę trzecią, a nadrzędnego charakteru wobec tych interesów nie mają interesy ani podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Informacje na temat podstawy prawnej zgodnej z przepisami o ochronie danych obowiązującymi w Brazylii znajdują się w Rozdziale XII poniżej.

3. Usuwanie i przechowywanie danych

Przechowujemy Państwa Dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności bądź dopóki nie otrzymamy od Państwa uzasadnionego żądania usunięcia Państwa danych. Ponadto takie przechowywanie może mieć miejsce, jeżeli zostało przewidziane w ustanowionych przez europejskie lub krajowe organy ustawodawcze rozporządzeniach UE, przepisach prawa lub innych postanowieniach, którym podlega administrator danych (np. w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania). Dane są blokowane lub usuwane, gdy okres przechowywania określony tymi obowiązkami prawnymi wygasa, o ile nie istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu ustalenia, dochodzenia albo ochrony roszczeń prawnych.

III. Udostępnianie Witryny internetowej i tworzenie plików dziennika

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Podmiot udostępniający strony automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dzienników serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie nam przekazuje. Informacje te obejmują:
• Adres IP;
• Przeglądarkę;
• System operacyjny;
• Adres URL odnośnika;
• Nazwę hosta komputera uzyskującego dostęp;
• Datę i godzinę wysłania żądania do serwera;
• Dane dotyczące lokalizacji.

2. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP w systemie jest niezbędne w celu udostępnienia Witryny internetowej komputerowi użytkownika. W związku z tym adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas korzystania z Witryny internetowej. Informacje w plikach dziennika są przechowywane, aby zapewnić funkcjonalność witryny internetowej. Ponadto dane są wykorzystywane w celu optymalizacji Witryny internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów technologii informatycznych. W tym kontekście nie prowadzi się oceny danych w celach marketingowych.

W związku z tymi celami mamy prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Okres przechowywania

Dane będą usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji celów, w których zostały zgromadzone. Dane zgromadzone w celu udostępnienia Witryny internetowej zostaną usunięte po zakończeniu danej sesji.

Dane przechowywane w plikach dziennika zostaną usunięte nie później niż po siedmiu dniach, o ile nie mamy obowiązku prawnego przechowywać Państwa Danych osobowych (np. zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania). Dane zanonimizowane mogą być przechowywane przez dłuższy czas. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub zmieniane, aby powiązanie ich z klientem, który nawiązał kontakt, nie było już możliwe.

4. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia

Gromadzenie danych w celu udostępniania Witryny internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika w trakcie wizyty w Witrynie internetowej mają kluczowe znaczenie dla działania Witryny internetowej. Dlatego też użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Państwa dane były gromadzone w plikach dziennikach, prosimy nie korzystać z naszej Witryny internetowej.

IV. Korzystanie z plików cookie

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z plików cookie można znaleźć pod adresem.

V. Formularz kontaktowy i kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej
1. Opis i zakres przetwarzania danych

W naszej Witrynie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, z którego można korzystać w celu nawiązania kontaktu elektronicznego. Jeżeli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane, w tym Dane osobowe, wprowadzone w masce wprowadzania, zostaną przekazane nam i zapisane w celu przetworzenia Państwa zapytania i skontaktowania się z Państwem. Dane te obejmują:
• Imię i nazwisko;
• Przedsiębiorstwo;
• Kraj;
• Kod pocztowy;
• Miejscowość;
• Ulicę i numer budynku;
• Stan – tylko usa;
• Numer lokalu;
• Numer telefonu;
• Adres e-mail;
• Dane osobowe, które mogą być zawarte w temacie;
• Dane osobowe, które mogą być zawarte w wiadomości;
• Dane osobowe, które mogą być zawarte w prośbie o wycenę.

Na potrzeby przetwarzania Państwa Danych osobowych uzyskamy Państwa zgodę podczas procesu rejestracji poprzez odniesienie się do niniejszej Polityki prywatności.
Istnieje również możliwość nawiązania kontaktu za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku przechowywane będą Dane osobowe użytkownika przekazane w wiadomości e-mail.

W tym kontekście żadne Dane osobowe nie będą ujawniane podmiotom zewnętrznym. Państwa Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia komunikacji.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku udzielenia zgody przez użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podstawę prawną przetwarzania danych przekazywanych w związku z wysłaniem wiadomość e-mail stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku nawiązania kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu zawarcia umowy, dodatkową podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe z maski wprowadzania są przetwarzane wyłącznie po to, aby umożliwić nam przetworzenie danych kontaktowych i udzielenie odpowiedzi na Państwa żądanie. W przypadku nawiązania kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej musi istnieć prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych. Witryna internetowa będzie gromadzić dane z formularza wyłącznie w celu spełnienia Państwa żądania dotyczącego nawiązania kontaktu przez MPS, niezależnie od tego, czy dotyczy to spraw ogólnych, sprzedaży, inwestorów, żądania zamówienia produktu lub żądania odbioru odpadów segregowanych.

Inne Dane osobowe przetwarzane w procesie wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystywaniu formularza kontaktowego i zapewnianiu bezpieczeństwa naszych systemów technologii informatycznych.

4. Okres przechowywania

Dane osobowe będą usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji celów, w których zostały zgromadzone. Dotyczy to Danych osobowych z maski wprowadzania formularza kontaktowego oraz danych wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdy komunikacja z użytkownikiem została zakończona. Komunikacja kończy się, gdy z okoliczności można wywnioskować, iż istotne fakty zostały wyjaśnione w sposób niebudzący wątpliwości.

Wszelkie dodatkowe Dane osobowe zgromadzone w trakcie wysyłania zostaną usunięte nie później niż po upływie siedmiu dni.

Jednak jeżeli mamy obowiązek prawny przechowywać Państwa Dane osobowe (np. zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania), zostaną one odpowiednio oznaczone, aby wykluczyć możliwość jakiegokolwiek dalszego przetwarzania, które nie jest związane z celem wynikającym z obowiązku przechowywania.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia

Użytkownicy mogą wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Danych osobowych w dowolnym momencie. Jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu jego Danych osobowych. W takim przypadku komunikacja nie może być kontynuowana. Wszystkie Dane osobowe przechowywane podczas nawiązania kontaktu zostaną w takim przypadku usunięte, o ile nie mamy obowiązku prawnego przechowywać Państwa Danych osobowych (patrz powyżej). Szczegółowe podsumowanie przysługujących Państwu praw w odniesieniu do Państwa Danych osobowych znajduje się poniżej.

VI. Podanie o pracę

Informacje na temat postępowania z danymi kandydatów znajdują się w naszych wytycznych dotyczących rekrutacji.

VII. Przekazywanie podmiotom zewnętrznym

W celu świadczenia usług internetowych najwyższej jakości korzystamy z różnych usług podmiotów zewnętrznych. Państwa Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Witryny internetowej będą przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w stopniu niezbędnym do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Wszelkie przekazywanie danych podlega naszemu prawu do wydawania poleceń oraz obowiązkowi zachowania poufności przez podmiot zewnętrzny, jako określono w obowiązujących przepisach o ochronie danych. Ponadto podmioty zewnętrzne otrzymujące dane mają obowiązek przetwarzać i wykorzystywać Państwa Dane osobowe w ścisłej zgodności z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Państwa dane nie będą przekazywane w innych celach bez Państwa wyraźnej zgody, o ile nie jesteśmy zobowiązani do przekazania Państwa danych na mocy prawa lub postanowienia sądu.

1. Spółki stowarzyszone

W pewnych okolicznościach możemy przekazywać Państwa dane (w tym Dane osobowe) naszym spółkom stowarzyszonym. Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności „spółka stowarzyszona” jest definiowana jako podmiot prawny, który w sposób bezpośredni lub pośredni podlega naszej kontroli lub sam kontroluje jedną z wymienionych spółek.

2. Obowiązki ustawowe

W razie konieczności ujawnienia Państwa danych (w tym Danych osobowych) na mocy przepisów prawa lub wyroku sądowego, spełnimy takie żądanie. Prosimy pamiętać, że Państwa dane zostaną ujawnione również wtedy, gdy w dobrej wierze będziemy żywić przekonanie o ważności danego obowiązku prawnego, który później okaże się nieważny. Państwa dane zostaną przekazane również wtedy, gdy będzie to niezbędne do ujawnienia lub ścigania naruszenia naszego regulaminu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych użytkowników lub Witryny internetowej oraz bezpieczeństwa publicznego. W takim przypadku konieczne może być przekazanie Państwa danych podmiotom zewnętrznym, które specjalizują się w zapobieganiu oszustwom. Nigdy jednak nie będziemy przekazywać Państwa Danych osobowych podmiotom zewnętrznym w celach marketingowych bez Państwa zgody.

3. Niezależni wykonawcy

Wykonanie pewnych usług na rzecz naszej spółki zlecamy również niezależnym wykonawcom; usługi te mają charakter ogólny (audytorzy, konsultanci, ubezpieczyciele, administratorzy itd.) bądź związany w szczególności z Witryną internetową (programiści, analitycy, firmy świadczące usług związane z bezpieczeństwem itd.). Często niezbędne jest udzielenie tym niezależnym wykonawcom ograniczonego dostępu do informacji gromadzonych za pośrednictwem Witryny internetowej, które mogą obejmować Państwa Dane osobowe. Jednak zgodnie z odnośnymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych będziemy ograniczać dostęp tych niezależnych wykonawców do całkowitego minimum, które jest niezbędne do wykonania przez nich obowiązków wynikających z umowy.

W szczególności niezależni wykonawcy nie mają prawa ujawniać ani przekazywać Państwa Danych osobowych, chyba że nie da się tego uniknąć w związku ze świadczeniem należnych nam usług objętych umową.

4. Wydarzenia korporacyjne

Możemy również przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom zewnętrznym w związku z wydarzeniem korporacyjnym dotyczącym MPS lub jednej z naszych jednostek stowarzyszonych, np. sprzedażą aktywów lub udziałów albo fuzją jednej ze spółek z naszej grupy, gdy jest to konieczne w związku z przygotowaniem lub przeprowadzeniem wydarzenia korporacyjnego.

VIII. Bezpieczeństwo danych

Chcemy zapewnić maksymalne bezpieczeństwo Państwa danych (w tym Danych osobowych). Dlatego też dokładamy starań, aby zagwarantować bezpieczne przekazywanie Państwa informacji z Państwa komputerów do naszych serwerów oraz zapobiegać nadużyciom, zakłóceniom, utracie danych, nieuprawnionemu dostępowi, modyfikacji oraz transmisji; podejmowane przez nas wysiłki są zgodne z fizycznymi i elektronicznymi standardami obowiązującymi w branży. Korzystamy z technologii szyfrowania SSL (Secured Socket Layer), aby zagwarantować poufność Danych osobowych, które udostępniają nam Państwo za pośrednictwem Internetu oraz które my przekazujemy za pośrednictwem Internetu do naszych serwerów. Serwery te są zlokalizowane w bezpiecznych miejscach, które są stale monitorowane, w celu zapobiegania uzyskiwaniu nieuprawnionego dostępu. Ponadto dostęp ograniczony jest do tych pracowników i podmiotów zewnętrznych, którym jest on niezbędny do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności; wszyscy pracownicy i podmioty zewnętrzne związane z nami stosunkiem umownym, które mają dostęp do Państwa danych, podlegają postanowieniom niniejszej Polityki prywatności oraz zobowiązaniu do zachowania poufności; regularnie przeprowadzamy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa danych.

Jednak prosimy pamiętać, iż mimo tych środków bezpieczeństwa, przekazywanie danych przez Internet zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Nie można wykluczyć możliwości, iż podmioty zewnętrzne znajdą sposób, aby ominąć nasze środki bezpieczeństwa. Prosimy o natychmiastowe zgłaszanie podejrzeń możliwych naruszeń bezpieczeństwa.

IX. Państwa prawa

Przysługują Państwu następujące prawa dotyczące Państwa danych osobowych.
1. Prawo do informacji
2. Prawo do sprostowania, usunięcia i zablokowania danych
3. Prawo do ograniczenia przetwarzania
4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
5. Prawo uzyskania dostępu do danych i przenoszenia ich

Dokładamy wszelkich starań, aby uszanować Państwa życzenia w zakresie prywatności Państwa danych. Jeżeli mimo to nie odpowiemy na Państwa żądanie w sposób zadowalający, mają Państwo prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Państwa Danych osobowych do organu nadzorczego ds. ochrony danych

Mają Państwo również prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

1. Prawo do informacji

Mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie, aby dowiedzieć się, jakie Dane osobowe na Państwa temat przechowujemy. Oprócz informacji o przechowywanych Danych osobowych dotyczy to również informacje o pochodzeniu tych Danych osobowych. Mogą Państwo również zażądać informacji na temat odbiorców lub kategorii odbiorców, którym Państwa Dane osobowe zostały przekazane oraz celu, w którym przechowujemy dane. Na żądanie wyjaśnimy również, jak długo Państwa dane będą przez nas przechowywane oraz na podstawie jakich kryteriów określono długość okresu przechowywania.

Muszą Państwo przedstawić szczegółowy opis rodzaju Danych osobowych, na temat których chcą Państwo uzyskać wyżej wymienione informacje. Informacje te zostaną Państwu przekazane w formie pisemnej, chyba że inna forma komunikacji będzie odpowiednia. Na żądanie wykonamy dla Państwa kopię Państwa Danych osobowych. Informacje te są zapewniane nieodpłatnie.
Nie mają Państwo prawa do uzyskania informacji, jeżeli zgodnie z przepisami prawa lub charakterem Danych osobowych musi zostać zachowana poufność tych danych, szczególnie w przypadku nadrzędnego interesu prawnego podmiotu zewnętrznego.

2. Prawo do sprostowania, usunięcia i zablokowania danych

Mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie, aby:
• Zaktualizować, uzupełnić lub poprawić swoje Dane osobowe; oraz
• Zażądać zablokowania lub usunięcia Danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat bądź abyśmy my zażądali zablokowania lub usunięcia takich danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych.

W tym celu prosimy wysłać żądanie na następujący adres e-mail: biuro@multitanks.eu lub skorzystać z danych kontaktowych zamieszczonych powyżej. Wszelkie zaktualizowane, uzupełnione lub poprawione informacje będą miały skutki wyłącznie na przyszłość.

3. Prawo do ograniczenia i sprzeciwu wobec przetwarzania

Mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie, aby zmienić wybrane przez Państwa ustawienia dotyczące powiadomień oraz innych otrzymywanych od nas informacji albo ograniczyć przetwarzanie Państwa danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

W tym celu prosimy wysłać żądanie na następujący adres e-mail: biuro@multitanks.eu lub skorzystać z danych kontaktowych zamieszczonych powyżej. Wszelkie zmiany lub ograniczenia dotyczące ustawień będą miały skutki wyłącznie na przyszłość.

4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli chcą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, prosimy wysłać żądanie na następujący adres e-mail: biuro@multitanks.eu lub skorzystać z danych kontaktowych zamieszczonych powyżej. Wszelki sprzeciw będzie mieć skutki wyłącznie na przyszłość.

5. Prawo uzyskania dostępu do danych i przenoszenia ich

W dowolnym momencie mogą Państwo zażądać dostępu do swoich danych przechowywanych przez nas lub podmiot zewnętrzny w naszym imieniu. Ponadto mają Państwo prawo do uzyskania przekazanych nam za Państwa zgodą Danych osobowych w uporządkowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie oraz prawo do przekazania tych danych podmiotowi zewnętrznemu.
Nie mogą Państwo przekazywać danych, jeżeli takie przekazanie mogłoby mieć negatywny wpływ na prawa i wolności innych osób lub interes publiczny.

X. Specjalne postanowienia obowiązujące w Unii Europejskiej

Jeżeli przebywają Państwo na terenie Unii Europejskiej lub Państwa Dane osobowe są przetwarzane przez podmiot MPS na terenie Unii Europejskiej, będziemy również przestrzegać europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz krajowych przepisów o ochronie danych wdrażających RODO obowiązujących w państwach członkowskich (zwanych łącznie „Przepisami o ochronie danych”).

Wszystkie nasze serwery znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Możemy przekazywać Państwa dane (w tym Państwa dane osobowe) również serwerom i usługodawcom zewnętrznym w krajach poza Unią Europejską (UE) oraz tam przetwarzać Państwa dane. Należy wziąć pod uwagę, że być może nie wszystkie z tych krajów zapewniają poziom ochrony danych porównywalny z tym zapewnianym w UE (np. USA). W takim przypadku podejmiemy odpowiednie środki i zawrzemy odpowiednie umowy z takimi podmiotami zewnętrznymi, aby chronić Państwa interesy zgodnie z Przepisami o ochronie danych.

XI. Specjalne postanowienia wynikające z prawa do ochrony prywatności obowiązującego w Kalifornii

Jeżeli są Państwo mieszkańcami Kalifornii, mogą Państwu przysługiwać pewne dodatkowe prawa. Ustęp 1798.83 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia może umożliwiać Państwu składanie wniosków o udzielenie informacji dotyczących udostępniania przez MPS Państwa Danych osobowych podmiotom zewnętrznym do celów marketingu bezpośredniego tych podmiotów zewnętrznych. Ustęp 22581 Kodeksu etyki zawodowej stanu Kalifornia zezwala zarejestrowanym niepełnoletnim użytkownikom na zażądanie i doprowadzenie do usunięcia niektórych zamieszczonych treści. Aby uzyskać dodatkowe informacje lub złożyć wniosek, należy skontaktować się pod adresem biuro@multitanks.eu

XII. Specjalne postanowienia obowiązujące w Brazylii

W przypadku użytkowników będących mieszkańcami Brazylii zastosowanie mają następujące dodatkowe postanowienia:

1. Postanowienia ogólne

Przetwarzanie Danych osobowych osób znajdujących się w Brazylii lub danych, które są gromadzone w Brazylii, podlega niedawno uchwalonej ustawie nr 13.709 z 14 sierpnia 2018 r., która dotyczy ochrony danych osobowych („brazylijska Ustawa o ochronie danych osobowych”, [Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPDP]).

Przepisy prawa w zakresie podstawy przetwarzania danych odpowiadające przepisom wyszczególnionym w pkt. II.2 powyżej można znaleźć w art. 7 LGPDP. W razie konieczności zmiany niniejszej Polityki prywatności w Witrynie internetowej zostanie zamieszczone wyraźne powiadomienie o takich zmianach. W przypadku gdy polegamy na Państwa zgodzie zgodnie z art. 7 ust. 1 w powiązaniu z art. 8 LGPDP, zostaną Państwo poinformowani o istotnych zmianach w niniejszej Polityce prywatności, które dotyczą postępowania z Państwa Danymi osobowymi, również za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby umożliwić Państwu wycofanie swojej zgody. Nie zostaną Państwo osobiście poinformowani o zmianach w niniejszej Polityce prywatności, które mają niewielkie znaczenie, w szczególności o zmianach, które nie dotyczą postępowania z Państwa Danymi osobowymi. Korzystając z Witryny internetowej po ogłoszeniu wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności oświadczają Państwo, że akceptują wprowadzone zmiany.

2. İlave haklar

Oprócz praw określonych w pkt. VII powyżej, mają Państwo prawo do zażądania potwierdzenia prowadzenia operacji przetwarzania. W zależności od Państwa decyzji uzyskają Państwo dostęp do swoich danych w formie uproszczonego wydruku, bezpiecznego i oddzielnego pliku elektronicznego bądź przejrzystego i kompletnego oświadczenia, które zawiera informacje na temat pochodzenia danych, nieistnienia zapisów, zastosowanych kryteriów i celów przetwarzania, z zachowaniem tajemnicy handlowej i przemysłowej, w okresie piętnastu dni od daty wysłania żądania. Aby zażądać potwierdzenia lub uzyskać dostęp do swoich danych, prosimy wysłać żądanie na następujący adres e-mail: biuro@multitanks.eu lub skorzystać z danych kontaktowych zamieszczonych powyżej i określić, w jakiej formie chcą Państwo otrzymać żądane informacje.

Mają Państwo również prawo zażądać anonimizacji niepotrzebnych lub nadmiernych danych albo danych przetwarzanych niezgodnie z przepisami LGPDP, o ile nie mamy prawnego obowiązku przechowywania Państwa Danych osobowych (patrz art. 16 LGPDP). W tym celu prosimy wysłać żądanie na następujący adres e-mail: biuro@multitanks.eu lub skorzystać z danych kontaktowych zamieszczonych powyżej.

W przypadku w pełni zautomatyzowanego przetwarzania Danych osobowych mają Państwo prawo zażądać weryfikacji przez osobę fizyczną, jeżeli decyzje podejmowane automatycznie mają wpływ na Państwa interesy. W związku z tym ustanowimy jasne i odpowiednie kryteria i procedury wykorzystywane przy automatycznym podejmowaniu decyzji, z zachowaniem tajemnicy handlowej i przemysłowej.

3. Bezpieczeństwo danych

Wdrażamy środki techniczne i administracyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem oraz przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, przekazaniem i rozpowszechnieniem oraz w celu zapobiegania powstawaniu szkód w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Należy mieć świadomość, że niezależnie od dokładanych przez nas starań żadne środki bezpieczeństwa nie są idealne ani nie gwarantują pełnego bezpieczeństwa. Jeżeli mimo to dojdzie do zdarzenia związanego z bezpieczeństwem, poinformujemy Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close